Studerandeprocessen beskriver studentens och övriga aktörers ansvar och uppgifter samt tydliggör samverkan mellan olika roller. I Studerandeprocessen beskrivs vilka aktiviteter som är nödvändiga för att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL) ska hålla hög kvalitet för samtliga studenter.
     Processen är indelad i fyra steg: Inför, Start, Under och Efter. Varje steg innehåller en beskrivning där samtliga aktörer kan se det viktigaste innehållet i respektive steg. I de olika stegen återfinns även länkar till framtaget material och stöddokument.
     Studerandeprocessen är framtagen i samarbete med CKU:s samarbetspartners och är tänkt att fungera inom de flesta utbildningar som CKU täcker. Det innebär att processen är generell till sin natur och att olika program implementerar processen på olika vis. Studerandeprocessen är under utveckling och synpunkter mottages tacksamt.
CKU-ledningen genom projektledare Lena Sahlqvist

Creative Commons-licens
CKU Studerandeprocessen av Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) är licensierad under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationell licens