Studerandeprocessen beskriver studentens och övriga aktörers ansvar och uppgifter samt tydliggör samverkan mellan olika roller. I Studerandeprocessen beskrivs vilka aktiviteter som är nödvändiga för att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL) ska hålla hög kvalitet för samtliga studenter.
     Processen är indelad i fyra steg: Inför, Start, Under och Efter. Varje steg innehåller en beskrivning där samtliga aktörer kan se det viktigaste innehållet i respektive steg. I de olika stegen återfinns även länkar till framtaget material och stöddokument.
     Studerandeprocessen är framtagen i samarbete med CKU-KI:s samarbetspartners och är tänkt att fungera inom de flesta utbildningar som CKU-KI täcker. Det innebär att processen är generell till sin natur och att olika program implementerar processen på olika vis. Studerandeprocessen är under utveckling och synpunkter mottages tacksamt.
CKU-KI-ledningen genom projektledare Lena Sahlqvist

Creative Commons-licens
CKU Studerandeprocessen av Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) är licensierad under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationell licens