INFÖR

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

 

STUDENT

VERKSAMHET
AKA/Studentansvarig
Utbildningsansvarig/Amanuens

VERKSAMHET
Handledare

LÄROSÄTE
Klinisk adjunkt/lektor
Studierektor

Kursansvarig/VILsamordnare

1.

Hämta information om placeringen i KLiPP. Ta del av JoBSH utbildning och vidare information från SLL.
Ta emot beställningen och reservera platser i KLiPP i dialog med lärosätet. Utse handledare i samverkan med enhetschef.

Ta emot uppdraget från AKA/
studentansvarig och enhetschef.

Lägg in studentens personuppgifter i KLiPP. VIL samordnare lägger in beställning i KLiPP. Mejl till verksamheten kan skickas ut.

2.

Boka tid för fotografering till eTjänstekort. Om eTjänstekortet redan innehas så kontrollera PIN-koderna.

Beställ behörighet till lokaler, journalsystem och datorer enligt lokala rutiner.

Kontrollera att studentens behörigheter är beställda.

Beställ eTjänstekort i SLL:s beställningssystem inför studentens första VFU (utgår när JoBSH är infört).

3.

Gå igenom kursens lärandemål.

Kontrollera att medarbetarna har uppdaterad kännedom om kursens lärandemål.

Uppdaterara kännedomen om lärandemålen och delta på infomöte med lärosätet och AKA/studentansvarig.

Tillgängliggör lärandemålen på hemsidan. Klinisk adjunkt /lektor har kontakt och planerar undervisning med AKA/studentansvarig.

4.

Repetera kunskapsområdet för placeringen.

Ge verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med klinisk adjunkt/ lektor.

Ta del av webbaserat handledarstöd. Delta i pedagogiska möten med AKA/klinisk lektor samt i andra pedagogiska forum.

Studierektor/klinisk lektor ger verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med AKA/studentansvarig.

5.

Besvara välkomstmejlet eller ta kontakt med placeringens kontaktperson.

Förbered introduktionen enligt checklistan och skicka välkomstmejl samt schema till studenten.

Medverka vid förberedelser inför introduktionen och stäm av med AKA/ studentansvarig gällande mottagandet av studenten.

Säkerställ att aktuell handlingsplan för studenter med särskilda behov finns.