START

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

STUDENT

VERKSAMHET
AKA/Studentansvarig
Utbildningsansvarig/Amanuens

VERKSAMHET
Handledare

LÄROSÄTE
Klinisk adjunkt/lektor
Studierektor

Kursansvarig/VILsamordnare

1.

Anländ förberedd med eTjänstekort och PIN-koder till första dagen.

Ansvara för studentens mottagande och att enhetens personal känner till att studenten börjar.

Medverka vid introduktionen som AKA/studentansvarig organiserar.

Tillgängliggör uppdaterade kontaktuppgifter och aktuella kursdokument till verksamheten.

2.

Delta på verksamhetens introduktion. Kontrollera att relevanta IT-behörigheter fungerar.

Ansvara för det övergripande introduktionsprogrammet. Lokal IT-ansvarig tilldelar studenten relevanta IT-behörigheter.

Kontrollera att det praktiska såsom IT-behörigheter fungerar på enheten. Samverka med AKA/studentansvarig gällande enhetens introduktionsprogram.

Säkerställ att lärplattform och kurswebb fungerar.

3.

Planera aktivt och sätt upp konkreta del- och slutmål utifrån kursens lärandemål i samråd med handledare.

Genomför reflekterande samtal med studenten. Planera med stöd av klinisk adjunkt/lektor för fördjupat lärande.

Gå igenom schema för placeringen. Diskutera studentens konkreta del- och slutmål utifrån kursens lärandemål.

Tillhandahåll mallar och dokumentation som underlättar planering av del- och slutmål.

4.

Beskriv förväntningar och farhågor.

Planera in stöd till student och handledare utifall behov uppkommer. Planera för forskningsanknytning i lärande och för IPE.

Tala med studenten och stäm av förväntningar och farhågor inför placeringen.

Klinisk adjunkt /lektor planerar VIL tillsammans med AKA/studentansvarig.

5.

Informera dig om hur avvikelsesystemet Händelsevis för utbildningsavvikelser fungerar.

Informera studenten om rapportering av utbildningsavvikelser i Händelsevis (om infört). Ha beredskap för uppföljning av inrapporterade avvikelser.

Informera dig om hur avvikelsesystemet Händelsevis för utbildningsavvikelser fungerar.

Ha beredskap för hantering av utbildningsavvikelser.