UNDER

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

STUDENT

VERKSAMHET
AKA/Studentansvarig
Utbildningsansvarig/Amanuens

VERKSAMHET
Handledare

LÄROSÄTE
Klinisk adjunkt/lektor
Studierektor

Kursansvarig/VILsamordnare

1.

Verka i den blivande yrkesrollen med stöd av handledare.

Tydliggör för medarbetarna att studenten är en del av vårdteamet på enheten. Ge studenten stöd i lärandet samt pedagogiskt stöd till handledare vid behov.

Ge handledning till studenten med pedagogiskt stöd av AKA/studentansvarig. Handledare eller handledargrupp ansvarar för handledningen efter tydlig överenskommelse.

Säkerställ att uppdaterade kontaktuppgifter och aktuella kursdokument tillgängliggjorts verksamheten.

2.

Tillämpa aktivt eget lärande utifrån individuella behov kopplade till kursens mål.

Planera undervisning och seminarier med hjälp av klinsk adjunkt/lektor/studierektor.

Stöd studentens aktiva lärande och träning i sin yrkesroll.

Kliniska adjunkter/lektorer planerar undervisning och seminarier i samarbete med AKA/studentansvarig.

3.

Genomför regelbundna avstämningar och reflektioner kring dina och kursplanens uppsatta mål tillsammans med handledare samt AKA.

Genomför regelbundba avstämningar och reflektioner kring studentens och kursplanens uppsatta mål.

Genomför regelbundna avstämningar och reflektioner kring studentens och kursplanens uppsatta mål.

Ge stöd till studentens lärande samt när särskilda behov uppkommer.

4.

Halvtidsbedömning: träna på reflektion och självvärdering.

Heltidsbedömning: träna på reflektion och självvärdering.

Medverka vid halv- och heltidsbedömning. Vid risk att placeringen inte godkänns ska lärosätet meddelas omedelbart och en skriftlig åtgärdsplan utfärdas.

Halvtidsbedömning: ge stöd till reflektion och självvärdering.

Heltidsbedömning: ge stöd till reflektion och självvärdering.

Ansvara för heltidsbedömning samt skriftlig åtgärdsplan vid risk för ej godkänd placering.

5.

Vid problem kommunicera i första hand med berörda personer. Rapportera vid behov en utbildningsavvikelse i HändelseVis.

Vid uppkommen utbildningsavvikelse kommunicera med berörda personer.

Kommunicera med berörda personer vid uppkommen utbildningsavvikelse.

Ha beredskap för hantering av utbildningsavvikelser.